Nut en noodzaak van procesoptimalisatie binnen het FEC domein - VP&P
Search Icon
×

Nut en noodzaak van procesoptimalisatie binnen het FEC domein

Nut en noodzaak van procesoptimalisatie binnen het FEC domein


Waarom juist nu actie nodig is en welke concrete stappen snel resultaat opleveren

De gevolgen van de coronacrisis zijn steeds merkbaarder. Ook de financiële sector trekt de broekriem aan. Bij het presenteren van de kwartaalcijfers hebben banken grove winstdalingen laten zien. Het is dan niet verwonderlijk dat banken bezuinigingen aankondigen. Effectieve kostenbeheersing is overal een uitdaging, maar in het bijzonder binnen het domein van Financial Economic Crime (FEC). Daarmee worden alle activiteiten bedoeld die financiële instellingen uitvoeren om onder andere witwassen, fraude, sancties en terrorismefinanciering op te sporen.

Focus op hersteltrajecten: negatieve invloed op kostenbeheersing

Binnen FEC gaat de grootse besteding van aandacht en geld gaat nog steeds richting kortetermijnoplossingen, de zogeheten hersteltrajecten. Hierbij worden door banken hoge budgetten vrijgemaakt om enorme aantallen medewerkers aan te trekken. Vaak onder hoge druk van de toezichthouder moeten zij de dossiers binnen KYC of Transactie Monitoring op orde maken. Daarmee is er te weinig ruimte voor structurele verbeteringen. Een dergelijke werkwijze en de daarmee gepaarde inspanningen zijn niet langer verantwoord vol te houden. Zeker nu de economische gevolgen van COVID-19 hun sporen trekken in resultaten en voorzieningen.

En hoewel de perceptie anders doet vermoeden, is er juist binnen in het FEC-domein voldoende potentieel om een grote verbeterslag te slaan en daardoor in de kosten te snijden. Ons vorige artikel belichtte de rol van data- en systeemoptimalisatie, in dit artikel kijken we verder naar kostenreductie door procesoptimalisatie.

In onze optiek is nu de fase aangebroken om de FEC processen te optimaliseren. In het VP&P FEC maturity model is standaardisatie en harmonisatie van alle FEC gerelateerde processen randvoorwaardelijk om de stap van ‘Organize’ naar ‘Integrate’ te kunnen maken. Maar, waarom is dit zo noodzakelijk voor verdere groei in volwassenheid?

Kort gezegd: zonder interne grote schoonmaak is het niet mogelijk het optimum te bereiken om FEC processen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat beschikbare klantinformatie gemist wordt, omdat processen niet goed op elkaar aansluiten. Of er parallel onderzoeken plaatsvinden op dezelfde klant door verschillende (internationale) afdelingen. Hoogste tijd dus om FEC processen te optimaliseren én structureel in te richten.

Kostenreductie en fundament interbancaire samenwerking

De winst van procesoptimalisatie zit niet alleen in een betrouwbaardere uitvoering en kostenreductie. Een belangrijk bijeffect is dat banken daardoor beter voorbereid zijn op interbancaire samenwerkingen. Deze samenwerking zorgt door schaalvergroting dat data en processen effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden. Er zijn verschillende initiatieven waarbij banken de krachten bundelen in de strijd tegen FEC. Het recent door vijf banken gezamenlijk opgerichte TMNL is hiervan het bekendste voorbeeld. Dergelijke initiatieven zijn voor hun succes echter grotendeels afhankelijk van intern geoptimaliseerde FEC processen. Alleen dan kunnen de vruchten van interbancaire samenwerking maximaal geplukt worden.

Vijf concrete voorbeelden ter inspiratie

De mogelijkheden voor kostenreductie binnen het KYC/FEC domein zijn legio. Maar, omdat wisselende prioriteiten om aandacht vragen is het lastig keuzes maken. Daarom delen we graag vijf snel te realiseren verbeteringen die tegelijkertijd een basis vormen voor verdere professionalisering.

vijf concrete voorbeelden van kostenreductie

Continue procesverbetering is cruciaal

Om procesoptimalisatie structureel te borgen in de organisatie is het van belang om het proces doorlopend te monitoren en verbeteren. Kerngedachte hierbij is dat het kritisch beoordelen van klantrisico’s noodzakelijk is, maar dat dit tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk uitgevoerd moet worden en geautomatiseerd waar dat kan. Op die manier zijn banken steeds beter in staat om te veranderen van ‘achteraf herstellen’ naar ‘structureel inbedden’ van kwalitatieve en snellere FEC processen.

Tot slot

Dergelijke veranderingen zijn lastig. Zeker als naderende hersteldeadlines om aandacht schreeuwen, vaak ten koste van structurele verbeteringen. En er spreekwoordelijk onder de motorkap gesleuteld moet worden terwijl de auto nog rijdt. Met onze uitgebreide FEC ervaring op executive niveau bij de vier grootbanken helpen wij u graag om deze transitie (verder) vorm te geven en uit te voeren.

In volgende artikelen van deze serie gaan we dieper in op andere uitdagingen in het FEC domein.

Denk bijvoorbeeld aan:
  • de (on)mogelijkheden om TM en CDD vergaand te integreren
  • het outsourcen of interbancair oppakken van (onderdelen) van het FEC proces.
  • overwegingen en discussies die met dergelijke verbeteringen samen hangen, specifiek op het gebied van privacy.
 
Ewart van der Steege en Michel Witte zijn senior managing consultants van Voogt Pijl & Partners, een adviesbureau gericht op de financiële sector. Zij houden zich bezig met complexe verander- en implementatietrajecten gedreven door wet en regelgeving of risicobeheersing.

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.