DGS 3.1: Haalbaar, maar met grote impact - VP&P
Search Icon
×

DGS 3.1: Haalbaar, maar met grote impact

DGS 3.1: Haalbaar, maar met grote impact


De implementatie van DGS 3.1 in de bankensector is op dit moment in volle gang. Vanaf 1 januari 2020 zullen alle banken in staat moeten zijn om een individueel klant beeld (IKB) – bestand, dat voldoet aan de vereisten voor DGS 3.1, aan te leveren aan DNB. De technische veranderingen in het datamodel zijn relatief beperkt. De pijn van DGS 3.1 zit hem vooral in de vereisten die door DNB aan de datakwaliteit gesteld worden in het voldoen aan de vereisten voor de ISAE 3402 type-2 verklaring en in de aanstaande veranderingen voor de DGS kwartaalrapportages. Banken zullen tot diep in 2020 aan de slag moeten om deze zaken op orde te krijgen.

Datakwaliteit als speerpunt

De business voordelen die goede datakwaliteit met zich meebrengt, zijn legio. Nu DNB datakwaliteit als speerpunt heeft, is de druk om datakwaliteit te verbeteren naar een hoogtepunt gestegen. Banken hebben in de loop van 2019 uit verschillende bronnen van DNB aanwijzingen gekregen over het verbeteren van de datakwaliteit. Enerzijds waren er de validatierapporten die DNB opstelt bij elk ingeleverd IKB-bestand. Anderzijds heeft het handboek gegevenslevering DGS 3.1 een scala aan mogelijk nieuwe datakwaliteit issues opgeleverd.

De validatierapporten bieden een puntgaaf inzicht in de huidige datakwaliteit bij banken. In een beknopt overzicht is te zien hoeveel en welke gegevens een bank mist binnen zijn totale klantenbestand. Het op orde krijgen van deze ontbrekende gegevens zal de bank ook buiten DGS veel voordelen brengen. Toch zullen banken niet staan te springen om in sommige gevallen tienduizenden klanten te benaderen om de ontbrekende gegevens op te vragen. In minder schrijnende gevallen zullen banken in de bij hen beschikbare documenten moeten duiken om (semi)handmatig gegevens in te voeren in hun bronsystemen of datawarehouse.

De impact van het handboek gegevenslevering DGS 3.1 zit met name in de veranderingen rondom het identificeren van depositohouders (een paspoortnummer volstaat niet langer, BSN is een vereiste) en de wijze waarop niet natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals Maatschappen en VOF’s) behandeld moeten worden. Deze ingrijpende veranderingen hebben mogelijk op tienduizenden klanten impact. Een combinatie van (handmatig) gegevens aanvullen op basis van reeds beschikbare documenten en het opvragen van ontbrekende gegevens moeten in deze kwestie uitkomst bieden.

Samenvattend kan gezegd worden dat de impact van DNB’s 'datakwaliteit als speerpunt' niet kan worden onderschat. Zowel de levering van IKB-bestanden als het handboek gegevenslevering 3.1 brengen nieuwe datakwaliteit issues aan het licht met mogelijke grote impact. De notie van DNB om het merendeel van de datakwaliteit issues in 2019 en 2020 op te lossen, zorgt voor enorme urgentie. Banken doen er goed aan om samenwerking tussen KYC-, CDD- en DGS-trajecten na te streven. Hoewel er niet altijd exact dezelfde gegevens nodig zijn, vertonen deze domeinen veel raakvlakken, waardoor mogelijk schaalvoordelen kunnen worden behaald.

ISAE 3402 type-2; aantoonbaar werkende beheersmaatregelen

De volgende ingrijpende verandering is dat het controle framework dat is opgesteld binnen DGS 3.0 aantoonbaar moet werken. Waar de in 2019 verplichte ISAE 3402 type-1 verklaring voorziet in een moment opname van de bestaande beheersmaatregelen, wordt er bij de nu verplichte ISAE 3402 type-2 verklaring gekeken of de beheersmaatregelen doelmatig waren in een bepaald tijdvak. Over welk tijdvak dat precies ging, ontstond gedurende dit jaar de nodige verwarring. Na een stormend overleg bij DNB werd er op de valreep toch afgezien van de beslissing de audit periode te verkorten tot negen maanden. Voor menig bank zal deze knieval tot de nodige opluchting geleid hebben. Waar een controle framework opstellen al een flinke klus was, is een controle framework uitvoeren (met opslag van bewijs dat aantoont dat het gedaan is en gewerkt heeft) zo mogelijk een nog grotere. Drie maanden extra tijd om de zaken op orde te krijgen, is dus mooi meegenomen.

Voor de ISAE 3402 type-2 verklaring is het namelijk niet alleen van belang dat het IKB-bestand op een juiste manier gecreëerd en geleverd wordt. Ook de beheersmaatregelen omtrent IT management, data collectie en invoer in de bronsystemen, data integriteit, robuustheid van het enterprise datawarehouse, vendor management en de afdeling finance zullen extensief tegen het licht gehouden worden. In de ideale situatie hadden banken dit allemaal op orde, maar zelfs in die gevallen zullen de bestaande beheersmaatregelen moeten worden aangepast om de nieuwe vereisten die DGS 3.1 met zich meebrengt in te bedden in de organisatie. Daarbij zullen control owners verantwoordelijk worden voor veranderende of nieuwe controles en zullen de eerste lijn en andere controle uitvoerders nieuwe instructies krijgen. Al met al een niet te onderschatten exercitie.

Aankomende veranderingen in de DGS-kwartaalrapportage

Tot slot werden banken in het derde kwartaal van 2019 geconfronteerd met een nieuw CSV-template voor de DGS-kwartaalrapportage en een volledig nieuwe manier van aanleveren vanaf het tweede kwartaal van 2020. De impact van deze nieuwe manier van aanleveren, waarin een XBRL-bestand in plaats van CSV-bestand aangeleverd dient te worden, is voor velen nog niet geheel duidelijk. Hoewel XBRL een aantal voordelen ten opzichte van CSV heeft, zullen banken niet staan te springen om opnieuw een aan DNB aan te leveren rapport compleet te herzien. De eindsprint voor het voldoen aan de vereisten van DGS 3.1 is immers net ingezet. Tegelijkertijd wordt nu duidelijk dat er ook in het eerste kwartaal van 2020 weer een flinke verandering aanstaande is.

Vooruitkijkend

Zeker in het eerste kwartaal van 2020 zullen banken nog bezig zijn met het op orde krijgen van het controle framework en de implementatie van de nieuwe XBRL-taxonomie. Ook daarna kunnen banken niet verslappen in hun DGS werkzaamheden. In ieder geval de komende jaren zal er aandacht nodig zijn voor datakwaliteit en het correct uitvoeren van de controles in het controle framework.

Het is te verwachten dat er ook in de toekomst weer nieuwe versies van het DGS handboek voor gegevenslevering bij komen. Zo heeft de Engelse DGS autoriteit de Europese richtlijn, die ook de verandering in Nederland dicteerde, anders uitgelegd dan DNB. Waar Nederlandse banken drie dagen hebben om een IKB-bestand te produceren, is dit bij Engelse banken maar één dag. Wanneer DNB besluit ook in Nederland de aanlevertermijn te verkorten, zal dit opnieuw verstrekkende gevolgen hebben. Verder is het een publieksgeheim dat DNB de manier waarop er nu met niet-natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid wordt omgegaan, niet wenselijk vindt. Voordat verandering op dit front mogelijk is, zal er een wetswijziging plaats moeten vinden. Ondanks de benodigde wetswijziging lijkt het onvermijdelijk dat de manier waarop er met niet natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid wordt omgegaan gaat veranderen.
Mikaël

Mikaël Swiebel

Lees meer over Mikaël

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.