Deposito Garantie Stelsel 3.1; ‘the devil is in the details’ - VP&P
Search Icon
×

Deposito Garantie Stelsel 3.1; ‘the devil is in the details’

Deposito Garantie Stelsel 3.1; ‘the devil is in the details’


Na de eerdere aardbeving van begin 2019 met de volledige vernieuwing van het DepositoGarantieStelsel (DGS) –onder de noemer DGS3.0- is inmiddels alweer DGS3.1 van kracht geworden. Naast een deel optimalisering scherpt DNB de vereisten verder aan, waarbij er voor DGS3.1 sprake is ‘aardverschuivingen met overstromingen’; een groot aantal veranderingen, met invloed op het datamodel en te verbeteren datakwaliteit. De banken moeten weer flink aan het werk om het scala aan vereiste aanpassingen per 1-1-2020 te hebben doorgevoerd. 
In onderstaande artikel geven we een doorkijk op de meest impactvolle veranderingen. Gezien het grote aantal aanpassingen van DGS3.1 heeft het artikel niet de pretentie om een compleet overzicht te geven.

De eerste blik

De structuur van de DGS documentatie is ongewijzigd, waarbij het ernstig opletten blijft om de aansluiting te houden tussen ‘business’ en ‘IT’. Business wordt geacht zich vooral te richten op de diverse beleidsregels en het ‘handboek gegevenslevering’ (hierna ‘handboek’), terwijl er aan de systemen en database kant weer een echte deepdive nodig is in de technische vereisten.

DNB heeft duidelijk geleerd van de voorgaande twee jaar door veel van de punten waar discussie of onduidelijkheid over was, aan te passen. Vooral in het handboek zijn hiervoor aanpassingen doorgevoerd. Zo is het nu bijvoorbeeld veel duidelijker hoe moet worden omgegaan met wel aanwezige maar niet-verplichte data, of hoe moet worden omgegaan met van DGS uitgezonderde partijen. Verder is het -vooral voor newbees in DGS- een verademing hoe begrippen en hun onderlinge samenhang worden uitgelegd.

In de vernieuwing naar DGS3.1 is de complete set aan DGS gerelateerde documenten (en bestanden) aangepast. Voor de compleetheid, het betreft:

Diverse inhoudelijke wijzigingen / Potentiële inhaalacties

Omdat het zogenaamde ‘logisch datamodel’ is aangepast, zal iedere bank hier de tweede helft van 2019 aan moeten werken. Naast de technische aanpassing van de rapportages (IKB bestand en DGS kwartaalrapportage) zal waarschijnlijk iedere bank aan de slag moeten om alle vereiste data ook daadwerkelijk te kunnen aanleveren aan DNB. We lichten een aantal van de opvallendste inhoudelijke aanpassingen uit.

Voornamen/roepnamen
Opmerkelijke uitbreiding is het toestaan van het gebruik van voornaam/voornamen of zelfs roepnaam/namen in de zogenaamde ‘gouden driehoek’ bij het vaststellen van de correcte samenvoegingen of uitsluitingen van personen. Hiervoor is het datamodel dan ook uitgebreid met betrekking tot de aan te leveren velden.

Omgang met VOF, Maatschap e.d.
Binnen Europa speelt vooral in Nederland de thematiek rond ‘niet-natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid’. Oftewel organisaties die (juridisch gezien) bestaan uit individuen en ook als zodanig gerapporteerd (zouden) moeten aan DNB. De DGS regels hieromtrent zijn verder aangescherpt. Zo is de gedoogde uitzondering om deze zodanig te rapporteren dat ze handmatig worden verwerkt door DNB niet meer toegestaan. Consequentie is dat deze informatie verplicht gemeld moet worden, systemen moeten worden aangepast en veel gegevens alsnog door banken moeten worden opgevraagd bij klanten. Een niet te onderschatten verandering.

Codering zakelijke klanten
Een aantal banken zal met terugwerkende kracht hun bestand aan zakelijke klanten moeten doorlopen en de indeling van organisaties naar werkzaamheden moeten (her) beoordelen. DNB geeft namelijk aan dat banken de SBI (Standaard BedrijfsIndeling) codering niet blindelings mogen volgen. Niet onlogisch omdat klanten hun SBI codering zelf mogen opgeven, maar wel zuur omdat deze indeling Nederland-wijd als standaard wordt gehanteerd door KvK en CBS. Het eigen onderzoek door de bank in het KYC proces moet leidend zijn.

Mate van vertegenwoordiging organisaties
De mate waarin een vertegenwoordiger bevoegd is om te handelen op de rekening van de partij die hij/zij vertegenwoordigt (in case ‘volledig’ of ‘gezamenlijk’) wordt nu verplicht opgevraagd vanuit DNB.

Overall nadruk op verbeteren datakwaliteit
Op diverse onderdelen van de documentatie begint DNB het belang van het verbeteren van de datakwaliteit te benadrukken. Zo is er onder meer een nieuwe paragraaf in het handboek ingevoegd (‘2.3 Betrouwbaarheid IKB en ontdubbelen van depositohouders’).
Maar de meest directe uitspraak op dit terrein is de volgende: “Ondanks dat het traject voor het verbeteren van de datakwaliteit tot 2024 loopt, verwacht DNB van banken dat deze meest serieuze datakwaliteits issues nog in 2019 worden geadresseerd.”.

Alleen geldige identiteitsdocumenten
Een van de meest verrassende en potentieel impactvolle 3.1-aanpassingen is dat er alleen op basis van geldige identiteitsdocumenten een klantoverzicht (‘Individueel Klant Beeld’) mag worden samengesteld. DNB stelt: “….Aangezien deze documenten een beperkte geldigheidsduur hebben bestaat het risico dat de gegevens niet meer actueel zijn. Daarom mag er op basis van deze gegevens geen IKB worden samengesteld. Van banken wordt verwacht dat in het kader van verbetering van de datakwaliteit de formele identificerende gegevens worden achterhaald, zodat de identiteit van de klant voor het IKB met een hoge mate van zekerheid is vast te stellen.”

Met geldigheidstermijnen van 5 of 10 jaar van paspoorten en rijbewijzen heeft de letterlijke uitleg hiervan een ongekende impact. Het is te hopen dat DNB een uiterst soepele uitleg geeft aan deze tekst.

Ontdubbelen klanten met dubbele nationaliteit
Om de kans op het onterecht niet samenvoegen van klanten met een dubbele nationaliteit te verkleinen, moeten de identificerende gegevens vanuit meerdere nationaliteiten worden meegenomen. Dit betreft bijvoorbeeld het (Nederlandse) BSN en een vergelijkbaar buitenlands ID. Deze meerdere ID’s moeten dan gecontroleerd worden bij het ontdubbelen of samenvoegen van klanten.

Verplichte relaties en validaties in het Logisch Data Model (LDM)
De, in de eerste helft van 2019, veel besproken relaties en validaties in het LDM worden nu explicieter toegelicht qua verplichte en blokkerende items. Om een geaccepteerd IKB bestand aan te leveren dienen alle validaties positief doorlopen te worden. Validaties op velden die verplicht gevuld dienen te worden zouden omzeild kunnen worden door een default waarden toe te passen. Deze gegevens over een klant/rekening zijn niet bekend bij de bank maar worden wel ingevuld zodat de validatie positief is en het IKB bestand geaccepteerd kan worden. Echter, DNB geeft aan dat er kengetallen ontwikkeld worden die aan de banken zullen worden teruggekoppeld, met als doel inzicht te krijgen in de datakwaliteit om uiteindelijk de bestanden te (laten) verbeteren.

Aanbevelingen voor de toekomst

In het kader van efficiëntie van processen en het verminderen van lastendruk vallen ons, naast een aantal al hiervoor geplaatste kanttekeningen, een aantal punten op die voor de DGS-toekomst interessant kunnen zijn:
Wegnemen verschillen definities FINREP en DGS
Op dit moment zijn er verschillen in de definities die moeten worden gehanteerd om te komen tot de FINREP en DGS kwartaalrapportages. Hierdoor rapportteren banken verschillende bedragen voor ogenschijnlijk dezelfde grootheden. Uitlijning van de onderliggende definities zal naast verkleining van de kans op fouten, ook bijdragen aan de efficiëntie en de versnelling van de verbetering van datakwaliteit.
XBRL taxonomie
Verdere standaardisering middels XBRL taxonomie -de standaard voor uitwisseling van financiële gegevens- lijkt een verstandige route. Gelukkig heeft DNB al aangekondigd hieraan te werken, waarbij de tijdslijnen nog niet duidelijk zijn.

Conclusie

Naast een duidelijk verbeterde logica en leesbaarheid van m.n. het handboek gegevenslevering, heeft DNB een significant aantal aanpassingen doorgevoerd. Het is hierbij voor de banken zaak om met een stofkam door de documentatie en modellen te gaan, want -alhoewel de overgang van 2.0 naar 3.0 groter was- is met DGS3.1 the devil in the details. Datavelden moeten worden toegevoegd aan de rapportages en de achterliggende business logica om de velden te vullen, vereist ook aanscherping. En dan hebben we het nog niet eens over de activiteiten die nodig zijn om de datakwaliteit te verbeteren, in de zin van het aanvullen van gegevens en het met een hogere frequentie up to date houden ervan.

Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd naar de status bij de invoering van DGS3.1 aan het einde van 2019….
Wouter

Wouter Pijl

Lees meer over Wouter
Fien

Fien Meinema

Lees meer over Fien
Mikaël

Mikaël Swiebel

Lees meer over Mikaël

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.