Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Transformatie naar business partner

Column over de rol en inrichting van stafafdelingen binnen een agile organisatie

 

Door: Maikel Miggelbrink

 

Digitaliseren, versnellen, klant-gedreven. Allemaal termen die momenteel hoogtij vieren binnen de financiële sector. De wendbare organisatie, gestoeld op een cultuur van vertrouwen en gericht op innovatie en flexibiliteit, is daarvoor hét vehicle. Iedereen denkt daarbij meteen aan systeem- en productontwikkeling met behulp van sprints en Minimum Viable Products. Minder snel wordt echter de link gelegd naar vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld beleid en risicomanagement. Dat terwijl juist ook op deze gebieden grote winst te behalen valt als het agile gedachtengoed wordt toegepast. Randvoorwaarde is wel dat afdelingen als Legal, Risk en Compliance zich anders gaan organiseren, met een significant gewijzigde rol voor de medewerkers.

 

Snel en efficiënt adopteren van nieuwe wet- en regelgeving als belangrijke concurretiefactor

Het snel en efficiënt kunnen adopteren van nieuwe wet- en regelgeving is een belangrijke concurrentiefactor geworden voor financiële instellingen. Hun ‘license to operate’ is het continu ‘compliant’ zijn aan een wijzigend toezichtkader. Een optimale samenwerking tussen stafafdelingen en de business is daarbij de sleutel tot succes. Gezamenlijk doelen bepalen en bewuste keuzes maken ten aanzien van de ‘cost of compliance’ en ‘risk appetite’. Compliance, risk en legal officers verenigen zich hierbij niet in een ’goedkeuringscomité’ maar maken vanaf de start onderdeel uit van het complete ontwikkelproces. Het eindproduct is gezamenlijk tot stand gekomen, waarbij direct risico’s worden afgewogen en toetsing plaatsvindt aan de geldende wet- en regelgeving. Dit vraagt om commitment, pragmatisme en oplossingsgerichtheid van alle partijen. De stap naar agile werkende stafafdelingen waarin de functionarissen volledig opgaan in multidisciplinaire teams lijkt wellicht een logisch gevolg, ware het niet dat deze organisatievorm ook belangrijke aandachtspunten met zich mee brengt.

 

Belangrijke aandachtspunten voor agile werkende stafafdelingen

Ten eerste, de zelfsturing binnen deze teams komt het beste tot zijn recht als de Product Owner met mandaat besluiten kan nemen. Cruciaal hierbij is dat het type veranderopdracht zich hier ook toe leent. Divisie overstijgende vraagstukken of trajecten met vaststaande implementatietijdslijnen (zoals wet- en regelgevingstrajecten) vragen om centrale aansturing en coördinatie waarbij de onderlinge afhankelijkheden worden bewaakt. Een tweede punt van aandacht is het feit dat verschillende stafafdelingen ook een belangrijke rol vervullen binnen het operationeel risicobeheerraamwerk en ‘three lines of defence’ model. Zo kan het organiseren van een onafhankelijke test- en controleverantwoordelijkheid binnen de zelfsturende teams tot lastige dilemma’s leiden. Een meer overkoepelende functie die naleving van teamverantwoordelijkheden bewaakt, blinde vlekken identificeert en objectief en onafhankelijk verbeteringen voorstelt, kan hierin uitkomst bieden.

 

Transformatie naar business partner

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe stafafdelingen het beste georganiseerd kunnen worden in een agile omgeving. Feit blijft dat hun rol in de zelfsturende teams onmisbaar is in een tijd met veelvuldig wijzigende kaders en korte doorlooptijden. Hoe daarnaast de noodzaak van een centraal coördinatiepunt en controle verantwoordelijkheid moet worden ingevuld, is afhankelijk van verschillende organisatorische afwegingen. Te denken valt aan flexibele inzetbaarheid, kennisdeling en scheiding van rollen. Maar bovenal vereist deze beweging dat staffunctionarissen transformeren naar echte business partners, wat een langgekoesterde wens in vervulling laat gaan.

 

Zie ook onze visie op Compliancy als concurrentiefactor.

 

Terug
agile organisatie; digitaliseren; stafafdelingen; voogt pijl & partners